Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Årsmøtet

Årsmøtet er lagets øverste organ og består av 15 medlemmer med varamedlemmer
som fordeles slik:

8 representanter er valgt av og blant private andelseiere i Hemne og Snillfjord, derav 6 fra Hemne og 2 fra Snillfjord. 7 representanter er valgt fra Hemne og Snillfjord kommuner, derav 5 fra Hemne kommune og 2 fra Snillfjord kommune.

Representantene velges for fire år av gangen.

De kommunale representantene velges av de respektive kommuner og følger kommunevalgperiodene.
De øvrige andelseiernes representanter velges på valgmøter, innkallelse og ledelse av disse foretas av årsmøtets leder.
Innkalling til valgmøtene kunngjøres på en hensiktsmessig måte.
Det avholdes særskilt valgmøte i Hemne og Snillfjord.
Representantene velges for fire år om gangen, midt i den kommunevalgte perioden.
For alle valgte representanter gjelder at skifter følger kalenderåret.
En representant kan frasi seg gjenvalg like lenge som han har sittet som representant.
Faste ansatte i Hemne Kraftlag konsern er ikke valgbare. Årsmøtet velger leder og nestleder hvert år.

Medlemmer i Årsmøtet 

Valgt fra Hemne kommune:

Odd Jarle Svanem

Ove Strømmen

Ståle Vaag

Jostein Tetlie

Jon Stølen

Valgt av private andelseiere i Hemne:

Jorulf Gumdal (leder)

Lars Oddbjørn Størset

Erling Solberg

John Hallvard Lidal

Aage Sørli

Inger Johanne Alfsen

Valgt fra Snillfjord kommune:

Anders Krokstad (nestleder)

John Lernes

Valgt av private andelseiere i Snillfjord:

Arve Slørdahl

Egil Forren

 
 
 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møter og gjøremål i Årsmøtet. 
Årsmøtet avholder to ordinære møter i året, henholdvis innen utgangen av mai (vårmøte) og oktober (høstmøte) måned. innkalling med sakliste skal skje skriftlig med minst to ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret, årsmøtets leder eller minst fem av årsmøtets medlemmer finner det nødvendig. Innkalling til slikt møte må sendes representantene med minst en ukes varsel. På årsmøtet kan bare saker på saklisten behandles.

På vårmøtet behandles årsmøtesaker:

Fastsettelse av regnskap og balanse, med styrets årsberetning og revisors beretning
Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd
Valg
Valg av revisor og godkjennelse av honorar til denne
Honorar til tillitsvalgte
Andre saker som er inntatt på saklisten

På høstmøtet behandles vanligvis strategier, planer, rammebetingelser og andre saker som er av interesse for årsmøtet.

Det er årsmøtets leder som foretar innkallingen og leder møtene. Styrets medlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Årsmøtet er beslutningsdyktig når 2/3 av representantene er tilstede.
Alle vedtak, med unntak av vedtektsendringer, avgjøres ved vanlig flertall av de møtende. Ved stemmelikhet gjør møteleder sin stemme utslaget.
Fra møtene føres protokoll som refereres og underskrives av møteleder samt to valgte representanter.