Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Styret

Styret består av tilsammen seks medlemmer. De ansatte har rett til å velge to medlemmer med varamedlemmer blant de ansatte i konsernet. De øvrige velges av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Alle medlemmene velges for en periode på to år, og slik at minst to medlemmer er på valg hver gang. Leder og nestleder velges av årsmøtet hvert år.

Medlemmer i styret:

Svein Henry Berdal  Leder
Kjell Øyasæter  Nestleder
Ingrid Korsvoll Styremedlem
Liv Mary Berdal Engvik  Styremedlem
Wiggo Johansen (fra ansatte HK) Styremedlem
Rolf Strøm (fra ansatte DS) Styremedlem
Erik Snekvik 1. varamedlem


   
  

 

 

 

 Styrets oppgaver
1. Lede lagets virksomhet i overensstemmelse med vedtekter og vedtak
2. Tilsette daglig leder, utarbeide instruks for denne og fastsette hans ansettelsesvilkår
3. Sørge for at virksomheten er forsvarlig organisert
4. Fastsette nødvendige budsjetter, planer og retningslinjer
5. Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll 6. Iverksette nødvendige undersøkelser som styret finner nødvendig for å utføre sine oppgaver
7. Føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig
8. Sørge for at styrets beretning og årsregnskap med noter legges ut på selskapets hjemmeside umiddelbart etter behandling og godkjenning i Årsmøtet, og eventuell ytterligere bekjentgjøring etter styrets nærmere beslutning. Regnskapet skal føres etter reglene i samvirkelov og for øvrig i samsvar med god regnskapsskikk og regnskapsstandard.
9. For øvrig ivareta Kraftlagets interesser i alle saker som ikke tilligger årsmøtet å avgjøre.
10. Styret skal sørge for at det blir ført protokoll fra styremøtene.